| | + + | | + shuru muru | | + | | + + | + | + | +